Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimenä on Naispolyteekkarit. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistys toimii Tekniikan Akateemiset ry:n (jäljempänä TEK) kerhona. Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen teknillisissä korkeakouluissa ja tiedekunnissa opiskelevia naisia ja naispuolisia diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä muita vähintään ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai suorittaneita tekniikan alalla toimivia naisia. Yhdistyksen tarkoitus on toimia tekniikan alan naisten yhdyssiteenä, edistää tekniikan alan naisten verkottumista, herättää keskustelua heitä kiinnostavista ammatillisista, yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista asioista, sekä ottaa niihin kantaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä ekskursioita tai vastaavaa toimintaa.

Yhdistys voi antaa alaansa liittyviä lausuntoja, jolloin yhdistyksen nimen allekirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lausunnoistaan on yhdistys velvollinen ilmoittamaan etukäteen TEK:n hallitukselle.

Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla yhteistoiminnassa muiden samalla alalla toimivien järjestöjen ja elinten kanssa.

3 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä TEK:n ja TFiF:n nuoret- ja vuosijäsenet. Kannatusjäseneksi voivat hakemuksesta ja yhdistyksen hallituksen hyväksynnän jälkeen liittyä muutkin kuin edellä mainitut ehdot täyttävät henkilöt. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä lukuun ottamatta oikeutta toimia yhdistyksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Jos yhdistyksen jäsenen jäsenyys TEK:ssä tai TFiF:ssä lakkaa niin, ettei hän ole enää kummankaan jäsen, hänen on ilmoitettava siitä yhdistykselle. Tällöin hänen jäsenyytensä yhdistyksessä muutetaan kannatusjäsenyydeksi.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle tai sihteerille taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jättämällä jäsenmaksunsa maksamatta jäsen on vapaa jäsenyydestä saman kalenterivuoden lopussa. Hallituksella on oikeus sulkea jäsen toistaiseksi yhdistyksen toiminnan ulkopuolelle, jos jäsenellä on erääntyneitä jäsen- tai muita maksuja maksamatta yhdistykselle.  Jos yhdistykseen jäseneksi tai kannatusjäseneksi hakevalla on erääntyneitä maksuja maksamatta yhdistykselle, hallituksella on oikeus vaatia häntä maksamaan ne ennen kuin hänet voidaan hyväksyä jäseneksi. Jäsenmaksu katsotaan erääntyneeksi maksun eräpäivänä, jos henkilö ei ole ilmoittanut ennen eräpäivää eroavansa yhdistyksestä tai hän on osallistunut yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin kyseisenä vuonna.

Jäsenen erottamisesta päättää hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous.

4 §

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään 7 päivää ennen vuosikokousta.

5 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä 3...5 jäsentä. Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6 §

Hallituksen tulee:

1. Pitää huolta yhdistyksen juoksevista asioista

2. Edustaa yhdistystä

3. Kutsua tarpeen vaatiessa yhdistyksen kokous koolle, valmistaa asiat sen käsiteltäväksi ja panna toimeen sen päätökset

4. Hoitaa yhdistyksen varoja, valvoa sen kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekoa

5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

6. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja vaalikokous marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Vuosikokouksesta, vaalikokouksesta ja ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille kirjallisella kutsulla, joka lähetetään vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

8 §

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- toimintakertomus edelliseltä vuodelta

- tilinpäätös ja tilikertomus

- toiminnantarkastajien lausunto

- tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

- uuden hallituksen toimintasuunnitelma

- talousarvio

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus

- hallituksen jäsenten valinta tulevaksi toimikaudeksi

- toiminnantarkastajien valinta tulevaksi toimikaudeksi

9 §

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään 7 jäsentä.

10 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden toisiaan vähintään 2 viikon välein seuraavan kokouksen tekemä yhtäpitävä päätös. Päätös astuu voimaan heti, kun TEK:n hallitus on sen vahvistanut.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat TEK:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Yhdistys voidaan katsoa lakkautuneeksi, kun yhdistys ei kahden perättäisen kalenterivuoden osalta toimita TEK:lle toimintakertomustaan ja toiminta-avustusanomustaan.

11 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyksistä annettuja lakeja ja asetuksia.

12 §

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 15.11.2011 ja 1.12.2011.

Nämä säännöt on vahvistettu TEK:n hallituksen kokouksessa 18.1.2012.