Säännöt

Lähikuva kädestä, joka on kannettavan tietokoneen näppäimistön päällä. Kuva on Pexels-kuvapankista.

Säännöissä on lapsus §5:ssä, jossa pitäisi lukea "Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa...", noudatetun käytännön mukaisesti. Tekstimuutos tehdään Yhdistysrekisteriin seuraavien mahdollisten sääntömuutosten yhteydessä.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimenä on Naispolyteekkarit ry ja virallinen lyhenne Napoli.  Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tekniikan Akateemiset ry:n (jäljempänä TEK) kerhona ja koota yhteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita tekniikan osaajia ja alan opiskelijoita. Yhdistyksen tarkoitus on toimia tekniikan alan naisten yhdyssiteenä, edistää tekniikan alan naisten verkottumista ja toimimista tekniikan alalla, herättää keskustelua heitä kiinnostavista ammatillisista, yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista asioista, sekä ottaa niihin kantaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä ekskursioita ja muuta vapaa-ajan toimintaa.

Yhdistys voi antaa alaansa liittyviä lausuntoja. Lausunnoistaan on yhdistys velvollinen ilmoittamaan etukäteen TEK:n hallitukselle.

Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla yhteistoiminnassa muiden samalla alalla toimivien järjestöjen ja elinten kanssa.

3§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä TEK:n ja TFiF:n kaikki jäsenet. Kannatusjäseneksi voivat hakemuksesta ja yhdistyksen hallituksen hyväksynnän jälkeen liittyä muutkin saman ammatti- tai koulutustaustan omaavat henkilöt. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä lukuun ottamatta oikeutta toimia yhdistyksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Jos yhdistyksen jäsenen jäsenyys TEK:ssä tai TFiF:ssä lakkaa niin, ettei hän ole enää kummankaan jäsen, hänen on ilmoitettava siitä yhdistykselle. Tällöin hänen jäsenyytensä yhdistyksessä muutetaan kannatusjäsenyydeksi seuraavan vuoden alusta lukien.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen valitsemalle toimihenkilölle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, katsotaan eronneen yhdistyksestä. Hallituksella on oikeus sulkea jäsen toistaiseksi yhdistyksen toiminnan ulkopuolelle, jos jäsenellä on erääntyneitä jäsen- tai muita maksuja maksamatta yhdistykselle.  Jos yhdistykseen jäseneksi tai kannatusjäseneksi hakevalla on erääntyneitä maksuja maksamatta yhdistykselle, hallituksella on oikeus vaatia häntä maksamaan ne ennen kuin hänet voidaan hyväksyä jäseneksi. Jäsenmaksu katsotaan erääntyneeksi maksun eräpäivänä, jos henkilö ei ole ilmoittanut ennen eräpäivää eroavansa yhdistyksestä tai hän on osallistunut yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin kyseisenä vuonna.

Jäsenen erottamisesta päättää hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous.

4§ Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vaalikokous. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään 7 päivää ennen vuosikokousta.

5§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 3...5 jäsentä. Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, ja lisäksi keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee

 1. pitää huolta yhdistyksen juoksevista asioista
 2. edustaa yhdistystä
 3. Kutsua yhdistyksen sääntömääräiset ja muut tarpeen vaatimat kokoukset koolle, valmistaa asiat niiden käsiteltäväksi ja panna toimeen niiden päätökset.
 4. hoitaa yhdistyksen varoja, valvoa sen kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekoa
 5. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
 6. ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja vaalikokous marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, yli puolet annetuista äänistä saanut ehdotus. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokouksesta, vaalikokouksesta ja ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille sähköpostitse, joka lähetetään vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

8§ Yhdistyksen kokousten rakenne

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään aina seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • kokouksen päättäminen.

Vuosikokouksessa käsitellään aina käsiteltävien asioiden lisäksi seuraavat asiat:

 • toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 • tilinpäätös ja tilikertomus
 • toiminnantarkastajien lausunto
 • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • uuden hallituksen toimintasuunnitelma
 • talousarvio.

Vaalikokouksessa käsitellään aina käsiteltävien asioiden lisäksi seuraavat asiat:

 • jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus
 • hallituksen jäsenten valinta tulevaksi toimikaudeksi
 • toiminnantarkastajien (2) sekä varatoiminnantarkastajan valinta tulevaksi toimikaudeksi.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä sähköpostitse hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Yhdistysten kokousten päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään 7 jäsentä.

10§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden toisiaan vähintään 2 viikon välein seuraavan kokouksen tekemä yhtäpitävä päätös. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat TEK:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.

11§ Muut asiat

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyksistä annettuja lakeja ja asetuksia.

Sääntöjen hyväksyminen

 • Nämä säännöt on hyväksytty TEKin Jäsen- ja järjestöasiain valiokunnassa (JJV) 07.10.2022.
 • Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.10.2022 ja 23.11.2022.
 • Nämä säännöt on vahvistettu TEK:n hallituksen kokouksessa 14.12.2022.